MENÜ MENÜ
 • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

Yüksekö retimde Hakkaniyet ve E itlik Sorunsal

Özsoy:Yüksekö retimde Hakkaniyet ve E i
Autor: Seçkin Özsoy
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1061365
ISBN / EAN: 9783639672749

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

54,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten
 • Produktbeschreibung
 • Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Zusatzinformation

 • Autor:
 • Verlag: Türkiye Alim Kitaplar
 • ISBN / EAN: 9783639672749
 • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Bu kitab n kaleme al nmas n n alt nda yatan temel dü ünce, yüksekö retimde e itlik söylemi ile varolan gerçekli i Türkiye özelinde ili kilendirmek aray olmu tur. Doktora tez ara t rmas na dayanan kitapta, yüksekö retimdeki e itsizlik olgusu "bilgiyle ili ki" ("rapport au savoir") kavram ndan yararlan larak daha geni bir çerçeve içinde çözümlenmeye çal lm t r. Bu ba lamda yüksekö retimdeki e itsizlik, teknik bir bölü üm sorunu olarak ya da e itimde ve toplumda varolan e itsizliklerin yüksekö retimdeki basit bir yans mas olarak de il, birbirinden ayr lmaz bir biçimde hem ya amöyküsel hem de toplumbilimsel boyutlar yla bireyin ya ad toplumsal bir gerçeklik olarak ele al nm t r. Ara t rma bulgular , Türkiye yüksekö retim sisteminin son y llarda giderek kitleselle ti ini, ama demokratikle medi ini ortaya koymaktad r. Yüksekö renim hakk ndan yararlanma biçimi ve düzeyi, bireylerin sosyo-ekonomik konumuna ba l olmaya devam etmektedir. Ara t rma sonucunda elde edilen nitel bulgulardan üniversite ö rencisinin yüksekö retime yükledi i anlam n yararc bir özellik ta d ve ö rencinin bilgiyle ili ki biçiminin ba at özelli inin araçsal oldu u izlenimi edinilmi tir.

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Yüksekö retimde Hakkaniyet ve E itlik Sorunsal

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein