MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

Skolotajs maca to, kas ir vins pats

Ose:Skolot js m ca to, kas ir vi pats
Autor: Liesma Ose
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1357903
ISBN / EAN: 9783639640274

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

74,90 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: GlobeEdit
  • ISBN / EAN: 9783639640274
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Izgl t ba etniski daudzveid g s sabiedr b s, neraugoties uz globaliz cijas procesu unific jo o sp ku, joproj m ir izaicin jums skolot jiem, skol niem, vi u vec kiem, izgl t bas politikas veidot jiem. Vi iem adres ta gr mata. P t jum ir analiz ta un atspogu ota izgl t bas situ cija Latvij p c bilingv l s izgl t bas ievie ana s kumskol 2000. l dz 2002. gad , fokus joties uz skolot ju un skol nu mijiedarb bu, m c bu kult ru s kumskolas klas s skol s, kuras stenoja maz kumtaut bu izgl t bas programmas, k ar skol s, kur s m c bas norit valsts valod . Autorespr t, interpret jot skolot ja pedago isko darb bu k potenci lu kult ru dialogu un iesp ju integr t un apg t skol nu pieredzes daudzveid bu pedago iskaj proces , tas piln g k stenojies maz kumtaut bu skol nu un skolot ju vid . Tas skaidrojams gan ar skolot ju pieder bu vismaz div m kult r m un t s izrais to atv rt bu cit d bai, gan ar skol nu daudzveid go soci lkultur lo pieredzi, kas p t jum pa i izcelts. Skolot ja pedago isk s darb bas soci lintegr jo s modelis ir darba rezult ts; t izmanto ana var pal dz t skolot jiem, kas str d daudzkult ru vid , p t t savu darb bu un stenot to k dialogu ar skol nu pieredz m.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Skolotajs maca to, kas ir vins pats

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein