MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

Ocena przestrzeni centrów handlowo us ugowych na l sku

Malec:Ocena przestrzeni centrów handlow
Autor: Tomasz Malec
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 991659
ISBN / EAN: 9783639891218

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

44,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  • ISBN / EAN: 9783639891218
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Od pocz tku lat 50. W Stanach Zjednoczonych, a od roku 1993 w Polsce powstaj wielkokubaturowe centra handlowo us ugowe. Centra handlowo us ugowe posiadaj du y wp yw na otaczaj c je przestrze , nadaj c jej cz sto nowe znaczenie. Na l sku nowoczesne wielkokubaturowe centra handlowo us ugowe powstaj ju od po owy lat 90. XX wieku, a zasi g i si a ich oddzia ywania na otoczenie w sensie przestrzennym systematycznie zwi ksza si . W pracy analizie poddano przestrze centrów handlowo us ugowych na l sku oraz jej relacje z przestrzeni s siedni . Ocena funkcjonalno estetyczna przestrzeni centrów handlowo - us ugowych, dzia aj cych w ró nych warunkach spo ecznych, politycznych i geograficznych pozwala nie tylko na stwierdzenie aktualnego stanu tej e przestrzeni wraz z jej relacjami z otoczeniem, ale i wskazuje po dane kierunki rozwoju tego typu obiektów. Podkre li nale y, i w ci gu ostatnich kilkunastu lat rozwoju centrów handlowo us ugowych w Polsce zmianie uleg o podej cie projektantów do uwarunkowa urbanistycznych ich sytuowania, pewnym zmianom poddano tak e form architektoniczn wielu nowopowstaj cych obiektów tego typu. Równocze nie klienci centrów handlowo us ugowych, adekwatnie do zmiany poziomu ycia, a tym samym jego stylu, zmienili cz ciowo swoje preferencje odno nie oferty centrów, przyk adaj c wi ksz wag do czynników funkcjonalnych i estetycznych.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Ocena przestrzeni centrów handlowo us ugowych na l sku

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein